Od redakcji 7-8/2017

Szanowni Państwo,Okladka
Od nowego roku czasopismo „Elektroinstalator” będzie miało nowego wydawcę. Opiekuńcze skrzydła nad tym najstarszym w branży elektroinstalacyjnej tytułem roztoczyło Wydawnictwo SIGMA-NOT.

Więcej…

Audyt efektywności energetycznej

     Audyt sporządza się w sposób bilansowy. Obejmuje wykonanie pełnego bilansu energetycznego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, którego dotyczy przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej.

 

     Audyt dla przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej poprzez:

 • ocieplenie ściany zewnętrznej, dachu lub stropodachu;
 • ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem;
 • ocieplenie stropu nad piwnicą;
 • modernizację lub wymianę stolarki okiennej;
 • modernizację lub wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej;
 • modernizację opraw oświetleniowych lub źródeł światła;
 • wymianę urządzeń przeznaczonych do użytku domowego (pralki, suszarki, zmywarki do naczyń, chłodziarki lub piekarnika);
 • wymianę urządzeń IT;
 • wymianę napędów do urządzeń, w szczególności silników elektrycznych o mocy znamionowej do 100 kW

może być sporządzony w sposób uproszczony.

 

Uprawnienia do audytu

     W większości państw Unii Europejskiej obowiązek wykonywania wstępnej kwalifi kacji zainteresowanych oraz wdrożenia systemu zatwierdzania audytorów efektywności energetycznej nie jest jasno określony i unormowany prawnie. W decydującej części państw członkowskich wstępna kwalifi kacja audytorów odbywa się na podstawie oceny kwalifi kacji w zakresie wykształcenia technicznego, doświadczenia zawodowego, uczestnictwa w specjalistycznych kursach, członkowstwa w zrzeszeniu lub akredytowanej jednostce. Jednostką, która może określać kryteria kwalifi kacji audytorów jest w 40% przypadków administracja państwowa. Natomiast w pozostałych przypadkach są to fi rmy energetyczne, zrzeszenia audytorów, fi rmy prywatne, administracja lokalna i inne kategorie podmiotów.

     Ustawa o efektywności energetycznej zawiera regulacje dotyczące uzyskiwania uprawnień audytora efektywności energetycznej na potrzeby funkcjonowania systemu tzw. białych certyfi katów wprowadzanych tą ustawą. Osobami zainteresowanymi sporządzaniem audytów efektywności energetycznej są w szczególności audytorzy energetyczni sporządzający audyty energetyczne na potrzeby systemu wprowadzonego przez ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów, osoby które posiadają kwalifi kacje do eksploatacji sieci, urządzeń lub instalacji − potwierdzone zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz osoby posiadające uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynków − przyznane na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane.

     Stawianie przez ustawę o efektywności energetycznej warunków dotyczących osób, które mogą sporządzać audyty efektywności energetycznej w przypadku wyszczególnionych wyżej dwóch ostatnich grup, jest powielaniem obowiązku potwierdzania kwalifi kacji, które te osoby już posiadają.

     Dopuszczalna jest sytuacja, w której niektóre osoby sporządzające audyty efektywności energetycznej będą specjalizować się w wykonywaniu prostych audytów dla budynków, inne zaś dla bardziej skomplikowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej realizowanych w przedsiębiorstwach energetycznych lub zakładach przemysłowych, dotyczących np. urządzeń potrzeb własnych czy modernizacji urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych. Zapobiegnie to sytuacji, w której audytor efektywności energetycznej miałby być osobą posiadającą kwalifi kacje w zakresie wszystkich możliwych do wykonania i zgłoszenia do przetargu organizowanego przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

     Przepisy ustawy zawierają regulacje dotyczące w szczególności:

 • wymagań stawianych osobom, które mogą sporządzać audyty efektywności energetycznej, przesłanek utraty uprawnień audytora efektywności energetycznej, obowiązku podlegania przez tego audytora ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku ze sporządzaniem audytu efektywności energetycznej;
 • sprawdzenia spełnienia wymagań stawianych osobom ubiegającym się o nadanie uprawnień audytora efektywności energetycznej przez komisje kwalifi kacyjne;
 • jednostek, przy których prezes Urzędu Regulacji Energetyki może powoływać komisje kwalifi kacyjne, przesłanek odwołania komisji kwalifi kacyjnych i ich członków;
 • upoważnienia dla ministra gospodarki działającego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej do wydania rozporządzenia określającego m.in. sposób przeprowadzenia szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień audytora efektywności energetycznej;
 • uznawania kwalifi kacji zdobytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich EFTA

     Zgodnie z art. 29 ustawy o efektywności energetycznej, audyt efektywności energetycznej może sporządzić osoba, która:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;
 • ukończyła magisterskie studia wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, w zakresie technicznym;
 • odbyła szkolenie dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień audytora efektywności energetycznej lub ukończyła co najmniej roczne studia podyplomowe umożliwiające uzyskanie wiedzy z zakresu zagadnień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 7 ustawy o efektywności energetycznej;
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora efektywności energetycznej.

     W interesie podmiotu zlecającego opracowanie takiego audytu jest zatem wybór osoby wiarygodnej, legitymującej się odpowiednimi referencjami. Podmiot realizujący przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej odpowiada bowiem za zrealizowanie go zgodnie z deklaracją przetargową.

 

Audyt efektywności energetycznej

     Audyt efektywności energetycznej powinien zawierać:

 • imię, nazwisko i adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby podmiotu, u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu przez niego upoważnionego;
 • kartę audytu efektywności energetycznej, w której się znajdują:
  • przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej,
  • opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (maks. 250 znaków),
  • dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane;
 • oznaczenie miejsca lokalizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
 • ocenę stanu technicznego oraz analizę zużycia energii obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji;
 • ocenę efektów uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, w tym w szczególności określenie osiągniętej oszczędności energii.

 

     (...)

 

Przemysław Gogojewicz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pełna wersja artykułu w EI 05/2013

 

Wyszukiwarka

like Newsletter!

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem