Od redakcji 5/2016

OkładkaNa początku czerwca br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy dotyczącej OZE. Pozostaje mieć nadzieję, że będzie wreszcie obowiązywała bez kolejnych zmian przynajmniej przez kilka najbliższych lat. Według opinii rządu mamy obecnie najnowocześniejszą ustawę w Europie – ustawę, która zagwarantuje osiągnięcie 15% udziału energii pozyskiwanej ze wszystkich źródeł odnawialnych w jej całkowitym zużyciu do 2020 r.

Więcej…

Audyt efektywności energetycznej

     Audyt sporządza się w sposób bilansowy. Obejmuje wykonanie pełnego bilansu energetycznego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, którego dotyczy przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej.

 

     Audyt dla przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej poprzez:

 • ocieplenie ściany zewnętrznej, dachu lub stropodachu;
 • ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem;
 • ocieplenie stropu nad piwnicą;
 • modernizację lub wymianę stolarki okiennej;
 • modernizację lub wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej;
 • modernizację opraw oświetleniowych lub źródeł światła;
 • wymianę urządzeń przeznaczonych do użytku domowego (pralki, suszarki, zmywarki do naczyń, chłodziarki lub piekarnika);
 • wymianę urządzeń IT;
 • wymianę napędów do urządzeń, w szczególności silników elektrycznych o mocy znamionowej do 100 kW

może być sporządzony w sposób uproszczony.

 

Uprawnienia do audytu

     W większości państw Unii Europejskiej obowiązek wykonywania wstępnej kwalifi kacji zainteresowanych oraz wdrożenia systemu zatwierdzania audytorów efektywności energetycznej nie jest jasno określony i unormowany prawnie. W decydującej części państw członkowskich wstępna kwalifi kacja audytorów odbywa się na podstawie oceny kwalifi kacji w zakresie wykształcenia technicznego, doświadczenia zawodowego, uczestnictwa w specjalistycznych kursach, członkowstwa w zrzeszeniu lub akredytowanej jednostce. Jednostką, która może określać kryteria kwalifi kacji audytorów jest w 40% przypadków administracja państwowa. Natomiast w pozostałych przypadkach są to fi rmy energetyczne, zrzeszenia audytorów, fi rmy prywatne, administracja lokalna i inne kategorie podmiotów.

     Ustawa o efektywności energetycznej zawiera regulacje dotyczące uzyskiwania uprawnień audytora efektywności energetycznej na potrzeby funkcjonowania systemu tzw. białych certyfi katów wprowadzanych tą ustawą. Osobami zainteresowanymi sporządzaniem audytów efektywności energetycznej są w szczególności audytorzy energetyczni sporządzający audyty energetyczne na potrzeby systemu wprowadzonego przez ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów, osoby które posiadają kwalifi kacje do eksploatacji sieci, urządzeń lub instalacji − potwierdzone zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz osoby posiadające uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynków − przyznane na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane.

     Stawianie przez ustawę o efektywności energetycznej warunków dotyczących osób, które mogą sporządzać audyty efektywności energetycznej w przypadku wyszczególnionych wyżej dwóch ostatnich grup, jest powielaniem obowiązku potwierdzania kwalifi kacji, które te osoby już posiadają.

     Dopuszczalna jest sytuacja, w której niektóre osoby sporządzające audyty efektywności energetycznej będą specjalizować się w wykonywaniu prostych audytów dla budynków, inne zaś dla bardziej skomplikowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej realizowanych w przedsiębiorstwach energetycznych lub zakładach przemysłowych, dotyczących np. urządzeń potrzeb własnych czy modernizacji urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych. Zapobiegnie to sytuacji, w której audytor efektywności energetycznej miałby być osobą posiadającą kwalifi kacje w zakresie wszystkich możliwych do wykonania i zgłoszenia do przetargu organizowanego przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

     Przepisy ustawy zawierają regulacje dotyczące w szczególności:

 • wymagań stawianych osobom, które mogą sporządzać audyty efektywności energetycznej, przesłanek utraty uprawnień audytora efektywności energetycznej, obowiązku podlegania przez tego audytora ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku ze sporządzaniem audytu efektywności energetycznej;
 • sprawdzenia spełnienia wymagań stawianych osobom ubiegającym się o nadanie uprawnień audytora efektywności energetycznej przez komisje kwalifi kacyjne;
 • jednostek, przy których prezes Urzędu Regulacji Energetyki może powoływać komisje kwalifi kacyjne, przesłanek odwołania komisji kwalifi kacyjnych i ich członków;
 • upoważnienia dla ministra gospodarki działającego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej do wydania rozporządzenia określającego m.in. sposób przeprowadzenia szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień audytora efektywności energetycznej;
 • uznawania kwalifi kacji zdobytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich EFTA

     Zgodnie z art. 29 ustawy o efektywności energetycznej, audyt efektywności energetycznej może sporządzić osoba, która:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;
 • ukończyła magisterskie studia wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, w zakresie technicznym;
 • odbyła szkolenie dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień audytora efektywności energetycznej lub ukończyła co najmniej roczne studia podyplomowe umożliwiające uzyskanie wiedzy z zakresu zagadnień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 7 ustawy o efektywności energetycznej;
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora efektywności energetycznej.

     W interesie podmiotu zlecającego opracowanie takiego audytu jest zatem wybór osoby wiarygodnej, legitymującej się odpowiednimi referencjami. Podmiot realizujący przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej odpowiada bowiem za zrealizowanie go zgodnie z deklaracją przetargową.

 

Audyt efektywności energetycznej

     Audyt efektywności energetycznej powinien zawierać:

 • imię, nazwisko i adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby podmiotu, u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu przez niego upoważnionego;
 • kartę audytu efektywności energetycznej, w której się znajdują:
  • przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej,
  • opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (maks. 250 znaków),
  • dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane;
 • oznaczenie miejsca lokalizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
 • ocenę stanu technicznego oraz analizę zużycia energii obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji;
 • ocenę efektów uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, w tym w szczególności określenie osiągniętej oszczędności energii.

 

     (...)

 

Przemysław Gogojewicz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pełna wersja artykułu w EI 05/2013

 

Wyszukiwarka

like Newsletter!

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem