Od redakcji 5/2016

OkładkaNa początku czerwca br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy dotyczącej OZE. Pozostaje mieć nadzieję, że będzie wreszcie obowiązywała bez kolejnych zmian przynajmniej przez kilka najbliższych lat. Według opinii rządu mamy obecnie najnowocześniejszą ustawę w Europie – ustawę, która zagwarantuje osiągnięcie 15% udziału energii pozyskiwanej ze wszystkich źródeł odnawialnych w jej całkowitym zużyciu do 2020 r.

Więcej…

Nowe przepisy dotyczące instalacji telekomunikacyjnej w budynkach

W Dzienniku Ustaw z dnia 22 listopada 2012 r. w pozycji 1289 ukazał się nowy akt prawny. Jest to rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.


Instalacje i urządzenia telekomunikacyjne w budynku powinny być tak rozmieszczone, aby nie powstawały kolizje z innymi instalacjami, w tym niekorzystne wzajemne oddziaływanie. Instalacje i urządzenia telekomunikacyjne nie mogą stwarzać zagrożenia dla osób korzystających z części wspólnych budynku.

W nowelizacji w miejsce dosyć skąpo sformułowanych zaleceń zawartych w uchylonych dwóch paragrafach (§ 191 i § 192) dodano nowy obszerny rozdział 8a − zatytułowany: „Instalacja telekomunikacyjna” i poświęcony zasadom wyposażania budynków zamieszkania zbiorowego, budynków użyteczności publicznej, a także wielorodzinnych budynków mieszkalnych w instalacje telekomunikacyjne. W nowelizacji przywołano postanowienia zawarte w § 56, który stanowi, że: „budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek zamieszkania zbiorowego i budynek użyteczności publicznej powinien być wyposażony w instalację telekomunikacyjną (wykonaną wg normy dodanej w załączniku nr 1w pozycji 47a), a w miarę potrzeby również w inne instalacje, takie jak telewizji przemysłowej, sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej, w sposób umożliwiający zapewnienie ochrony instalacji przed dostępem osób nieuprawnionych”. Rozporządzenie przewiduje w zależności od funkcji budynku wyposażenie w różne rodzaje instalacji (tablica).Poszczególne elementy wyposażenia w rozporządzeniu określono w sposób następujący poniżej.

 

1. Kanalizacja telekomunikacyjna − ciąg elementów osłonowych umożliwiających wprowadzenie kabli do budynku oraz ich rozprowadzenie, w tym m.in. przepustów kablowych, rur instalacyjnych, szybów instalacyjnych, koryt, duktów i kanałów instalacyjnych;

2. Telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe − skrzynki (zlokalizowane w pobliżu drzwi wejściowych do mieszkania) służące do umieszczenia doprowadzonych do nich zakończeń kabli, urządzeń aktywnych lub pasywnych oraz innych związanych z dystrybucją sygnału w mieszkaniu;

3. Światłowodowa infrastruktura telekomunikacyjna budynku − kable światłowodowe wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi, począwszy od przełącznicy światłowodowej zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną, do zakończeń kabli w każdej telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej;

4. Antenowa instalacja zbiorowa – instalacja służąca do odbioru cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych naziemnych lub satelitarnych;

5. Okablowanie – ułożona w budynku sieć kabli (wraz z osprzętem) służąca do połączenia przełącznicy kablowej (zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną) z telekomunikacyjnymi skrzynkami mieszkaniowymi;

6. Maszt antenowy – maszt usytuowany na dachu budynku lub w uzasadnionych przypadkach usytuowany poza nim, przystosowany do umieszczenia na nim anten przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi telekomunikacyjne drogą radiową oraz umieszczenia odpowiednich elementów instalacji, o których mowa w pkt. 4 i 5.W rozporządzeniu sprecyzowano (§ 192f.1) wymagania dotyczące punktu połączenia instalacji telekomunikacyjnej w budynku z publiczną siecią telekomunikacyjną. Ten punkt styku powinien być:

  • usytuowany w odrębnym przystosowanym do tego celu pomieszczeniu technicznym (zgodnym z warunkami technicznymi określonymi w § 96-98: izolacja akustyczna i przeciw drganiom, minimalne wymiary itp.) na pierwszej kondygnacji podziemnej lub pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, a w przypadku braku możliwości zapewnienia takiego pomieszczenia − w szafce telekomunikacyjnej wyposażonej w odpowiednią instalację i urządzenia elektryczne;
  • wyposażony w przełącznicę z funkcjonalnymi polami krosowymi, zapewniającą możliwości wielokrotnego podłączania i odłączania zewnętrznej sieci telekomunikacyjnej i instalacji wewnętrznych;
  • zabezpieczony przed wpływem ¡niekorzystnych czynników zewnętrznych oraz dostępem osób nieupoważnionych;
  • łatwo dostępny dla obsługi technicznej;
  • oznakowany w sposób jednoznacznie określający przedsiębiorców telekomunikacyjnych korzystających z tego punktu;
  • umożliwiać montaż szafek telekomunikacyjnych, urządzeń i osprzętu instalacyjnego;
  • zapewniać możliwość przyłączenia przedsiębiorców telekomunikacyjnych do instalacji telekomunikacyjnej budynku na zasadzie równego dostępu.

 

Zgodnie z postanowieniami § 192f ust.2 instalacje i urządzenia telekomunikacyjne w budynku powinny być tak rozmieszczone, aby nie powstawały kolizje z innymi instalacjami, w tym niekorzystne wzajemne oddziaływanie. Instalacje i urządzenia telekomunikacyjne nie mogą stwarzać zagrożenia dla osób korzystających z części wspólnych budynku.

W instalacji telekomunikacyjnej należy zastosować urządzenia ochrony przed przepięciami (§ 192f ust.3), a gdy instalacja może być narażona na przetężenie również w urządzenia ochrony przed przetężeniami, natomiast elementy instalacji wyprowadzone ponad dach należy wyposażyć w ochronę odgromową w ramach instalacji piorunochronnej obiektu. W budynkach bez zewnętrznej ochrony odgromowej elementy te należy połączyć bezpośrednio z uziomem. Urządzenia antenowe wychodzące ponad dach oraz ciągi instalacji antenowych w budynkach przekraczające 10 m powinny być chronione ochronnikami zabezpieczającymi od przepięć pochodzących od wyładowań bezpośrednich i pośrednich.

 

53

 

...pełna wersja artykułu w EI 01/2013

Wyszukiwarka

like Newsletter!

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem