elektroinstalator.com.pl

Znaleziono 4 pozycji/ę"teren budowy"

Wyników 1 - 4 z 4

Teren budowy – oświetlenie

Kategoria: Technika świetlna
Utworzone: poniedziałek, 15, czerwiec 2015 10:18

Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęliśmy publikację cyklu artykułów autorstwa Janusza Strzyżewskiego poświęconego problematyce terenu budowy. Artykuły dotyczyły m.in. zasad i przepisów związanych z sieciami, instalacjami i urządzeniami elektrycznymi na terenie budowy, zasilania w energię elektryczną i eksploatacji instalacji tymczasowych, a także prac w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych i ochrony odgromowej. W niniejszym zeszycie „Elektroinstalatora" autor zajął się oświetleniem terenu budowy.

Oświetlenie LED

Teren budowy – ochrona odgromowa

Kategoria: Ochrona przed zagrożeniami
Utworzone: poniedziałek, 27, kwiecień 2015 13:51

Na terenie budowy występują zróżnicowane rodzaje obiektów. Mamy do czynienia z budynkami zaplecza budowy, urządzeniami wspomagającymi prowadzenie robót oraz ze wznoszonymi budynkami. W zależności od ich charakteru i rozmiarów mogą wymagać ochrony przed skutkami wyładowań atmosferycznych. W miarę potrzeb może to być ochrona zewnętrzna lub wewnętrzna, względnie oba rodzaje ochrony jednocześnie.

Przepisy i normy
Pod względem formalnym ochrony odgromowej dotyczą zapisy zawarte w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 29 listopada 2013 r., poz. 1409 − aktualizowany na bieżąco tekst ustawy dostępny jest na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego www.gunb.gov.pl) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r., poz. 690 z późn.zm. − aktualizowany na bieżąco tekst rozporządzenia jest dostępny na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego www.gunb.gov.pl) − § 53 ust. 2, § 180 ust. 2 i § 183 ust. 1 pkt 10. Ponadto zgodnie z zapisem zamieszczonym w § 184 ust. 3 instalacja piorunochronna powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w Polskich Normach.

Zasilanie w energię elektryczną oraz zasady eksploatacji instalacji tymczasowych

Kategoria: Instalacje i systemy elektryczne
Utworzone: środa, 11, luty 2015 13:56

Teren budowy zasilany z linii niskiego napięciaW numerze 10/2014 czasopisma „Elektroinstalator" zamieściliśmy artykuł Janusza Strzyżewskiego na temat zagadnień ogólnych i wybranych przepisów dotyczących sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych na terenie budowy. Poniżej autor przedstawia informację o zasilaniu i eksploatacji instalacji tymczasowych, jakie występują na terenie budowy.

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb robót budowlanych
Teren budowy może być zasilany z sieci energetyki zawodowej lub z zespołu prądotwórczego, a także z sieci wewnątrzzakładowej, gdy prace są prowadzone na terenie większego zakładu. Dla małych budów, np. budownictwa jednorodzinnego lub zagrodowego korzysta się często z uczynności sąsiada i czerpie energię z jego instalacji. Takie działanie można jednak realizować tylko na określonych warunkach. Sąsiad musi mieć zawartą umowę na pobieranie energii dla potrzeb swojej budowy oraz dysponować nadwyżką mocy umownej. Nie powinno się zasilać terenu budowy z instalacji, w której energia rozliczana jest wg taryfy przeznaczonej dla budynków mieszkalnych z uwagi na różnice w taryfach opłat. Takie postępowanie jest nadużyciem i grozi konsekwencjami finansowymi. Dla rozliczenia kosztów najpewniejszą metodą jest zamontowanie podlicznika.

Sieci, instalacje i urządzenia elektryczne na terenie budowy – zagadnienia ogólne i wybrane przepisy

Kategoria: Normy i przepisy
Utworzone: środa, 15, październik 2014 07:32

Przez pojęcie terenu budowy (używane jest również niezbyt precyzyjne określenie: „plac budowy") należy rozumieć wydzielony obszar obejmujący rejony prowadzenia robót na otwartej przestrzeni oraz we wnętrzach wznoszonych budynków i innych obiektów kubaturowych. Również nie należy zapominać o czynnościach wykonywanych w obiektach zaplecza budowy.

Na terenie budowy mamy do czynienia ze zróżnicowanymi warunkami użytkowania energii elektrycznej. W budynkach stacjonarnych zaplecza są one takie same jak w innych obiektach, np. biurach, warsztatach czy magazynach położonych poza terenem budowy. Natomiast skrajnie różne warunki występują na otwartym terenie budowy oraz we wnoszonych obiektach. Prawie wszędzie występuje zwiększone zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym spowodowane szeregiem czynników zestawionych w tablicy.

 

Przyczyny i miejsca występowania zwiększonego zagrożenia porażeniem elektrycznym na terenie budowy


AcyMailing Module