elektroinstalator.com.pl

Znaleziono 8 pozycji/ę"normy"

Wyników 1 - 8 z 8

Jakość energii elektrycznej

Kategoria: Metrologia
Utworzone: piątek, 11, grudzień 2015 13:41

12Jakość energii elektrycznej to zespół parametrów, które należy zapewnić, aby praca urządzeń zasilanych tą energią była prawidłowa. Szczegóły tego zagadnienia przedstawiono poniżej.

Jakość energii w świetle norm i rozporządzeń
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2005 r. Nr 2, poz. 6) określa obowiązujące parametry jakościowe energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom w poszczególnych grupach przyłączeniowych. Doprecyzowanie tych parametrów nastąpiło w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Instalacja elektryczna w domu jednorodzinnym − wymagania normalizacyjne (prawne) i orzecznictwo

Kategoria: Normy i przepisy
Utworzone: czwartek, 29, październik 2015 13:49

Instalacja elektryczna stanowi układ przewodów i kabli w budynku wraz z osprzętem elektroinstalacyjnym, urządzeniami, aparaturą rozdzielczą i sterowniczą, układem pomiarowo-rozliczeniowym, urządzeniami zabezpieczającymi i ochronnymi oraz uziemieniami. Zaczyna się na zaciskach wyjściowych wewnętrznych linii zasilających w złączu i kończy na gniazdach wtyczkowych, wypustach oświetleniowych i zainstalowanych na stałe odbiornikach zasilanych energią elektryczną.

Informacje wstępne
Instalacja elektryczna w domu jednorodzinnym powinna w okresie jej użytkowania zapewniać możliwość bezpiecznego korzystania z odbiorników energii elektrycznej, zgodnie z ich przeznaczeniem i warunkami założonymi w projekcie tej instalacji. Właściciel budynku jest zobowiązany do dokonywania okresowych kontroli stanu sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych w budynku. Domy jednorodzinne powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Weryfikacja parametrów oświetleniowych we wnętrzach

Kategoria: Technika świetlna
Utworzone: czwartek, 29, październik 2015 13:21

16Weryfikację stanu urządzeń oświetleniowych należy przeprowadzać po zakończeniu prac montażowych, sprawdzając m.in. zgodność zastosowanych urządzeń z dokumentacją projektową oraz mierząc parametry uzyskanego efektu oświetleniowego. Badania powinno wykonywać się także okresowo podczas eksploatacji obiektu.

Wprowadzenie
W trakcie użytkowania obiektu niezbędne jest okresowe sprawdzanie stanu technicznego opraw, źródeł światła i osprzętu pomocniczego oraz przeprowadzenie pomiarów parametrów oświetleniowych. Dotyczy to zarówno oświetlenia podstawowego, jak i awaryjnego, jeżeli ten drugi rodzaj oświetlenia występuje w obiekcie. Częstotliwość badań okresowych powinna być zgodna z planem konserwacji urządzeń oświetleniowych.

Propozycje zmian w Warunkach technicznych (WT) dla budynków (1)

Kategoria: Normy i przepisy
Utworzone: piątek, 14, sierpień 2015 10:54

Od ponad czterech lat pod egidą Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki (SNB) działa szerokie grono specjalistów − wolontariuszy przygotowujących propozycje dotyczące udoskonalania zapisów zawartych w WT. Propozycje te są następnie sukcesywnie przekazywane przez SNB ministerstwu odpowiadającemu za sprawy budownictwa. Obecnie od listopada 2011 r. jest to Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Trochę historii
W Dzienniku Ustaw nr 10 z 1995 r. poz. 46 ukazało się Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Autorem postanowień dotyczących instalacji elektrycznych był Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy „Elektromontaż". Potocznie akt ten jest nazywany Warunkami technicznymi dla budynków i często określany skrótem WT. Od tego czasu akt ten podlegał wielu nowelizacjom ale jego podstawowy układ nie uległ zmianie. W wersji z roku 1994, podobnie jak obecnie, instalacji elektrycznych dotyczy rozpoczynający się od § 180 Rozdział 8. Dynamiczny rozwój technik telekomunikacyjnych spowodował jedynie dodanie 6 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1289) Rozdziału 8a, w którym zawarto wymagania dla instalacji telekomunikacyjnych.

Ochrona odgromowa i przepięciowa w budynkach mieszkalnych (1)

Kategoria: Ochrona przed zagrożeniami
Utworzone: piątek, 07, sierpień 2015 10:12

Klimat w Polsce zmienia się. Coraz częściej pojawiają się anomalie pogodowe i związane z nimi gwałtowne burze. Zagrożenie stanowi bezpośrednie uderzenie pioruna w budynek lub w związane z nim przyłącza. Niebezpieczne są również przepięcia powodowane uderzeniami pioruna w jego pobliżu.

Na zagrożenia te są narażone głównie obiekty w luźnej zabudowie oraz usytuowane na wzniesieniach. Niezależnie od przepięć pochodzenia atmosferycznego występują również przepięcia łączeniowe w sieci zasilającej budynek. Instalacje ochrony zewnętrznej i wewnętrznej mają za zadanie ograniczanie skutków zarówno uderzeń pioruna jak skutków przepięć bez względu na ich pochodzenie. Stopień zagrożenia zależy ponadto od położenia geograficznego obiektu. Analiza tego zagrożenia oraz ocena ewentualnych strat mogących powstać w wyniku uderzenia pioruna stanowią podstawę podjęcia decyzji w sprawie o zastosowanie ochrony zewnętrznej i jej klasy. Należy przy tym pamiętać, że nawet najdroższa ochrona klasy I daje tylko (lub aż) 99% skuteczności (patrz tablica 4). Natomiast oprócz ochrony zewnętrznej w postaci instalacji piorunochronnej w każdym przypadku powinna być stosowana wewnętrzna ochrona przeciwprzepięciowa. Jej stosowanie nakazują przepisy oraz zdrowy rozsądek. W mieszkaniach mamy coraz więcej kosztownego, czułego na przepięcia sprzętu zawierającego elementy elektryczne i elektroniczne.

Zestawienie postanowień dotyczących ochrony odgromowej

Teren budowy – oświetlenie

Kategoria: Technika świetlna
Utworzone: poniedziałek, 15, czerwiec 2015 10:18

Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęliśmy publikację cyklu artykułów autorstwa Janusza Strzyżewskiego poświęconego problematyce terenu budowy. Artykuły dotyczyły m.in. zasad i przepisów związanych z sieciami, instalacjami i urządzeniami elektrycznymi na terenie budowy, zasilania w energię elektryczną i eksploatacji instalacji tymczasowych, a także prac w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych i ochrony odgromowej. W niniejszym zeszycie „Elektroinstalatora" autor zajął się oświetleniem terenu budowy.

Oświetlenie LED

Sieci, instalacje i urządzenia elektryczne na terenie budowy – zagadnienia ogólne i wybrane przepisy

Kategoria: Normy i przepisy
Utworzone: środa, 15, październik 2014 07:32

Przez pojęcie terenu budowy (używane jest również niezbyt precyzyjne określenie: „plac budowy") należy rozumieć wydzielony obszar obejmujący rejony prowadzenia robót na otwartej przestrzeni oraz we wnętrzach wznoszonych budynków i innych obiektów kubaturowych. Również nie należy zapominać o czynnościach wykonywanych w obiektach zaplecza budowy.

Na terenie budowy mamy do czynienia ze zróżnicowanymi warunkami użytkowania energii elektrycznej. W budynkach stacjonarnych zaplecza są one takie same jak w innych obiektach, np. biurach, warsztatach czy magazynach położonych poza terenem budowy. Natomiast skrajnie różne warunki występują na otwartym terenie budowy oraz we wnoszonych obiektach. Prawie wszędzie występuje zwiększone zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym spowodowane szeregiem czynników zestawionych w tablicy.

 

Przyczyny i miejsca występowania zwiększonego zagrożenia porażeniem elektrycznym na terenie budowy

Źródła światła a efektywność energetyczna oświetlenia

Kategoria: Technika świetlna
Utworzone: wtorek, 14, październik 2014 13:15

Na efektywność energetyczną oświetlenia ma wpływ wiele czynników. Należą do nich m.in. jakość układów optycznych opraw oświetleniowych, kolorystyka, faktura ścian i sufitów oraz zasłon w oknach, wykorzystywanie w możliwie maksymalnym stopniu oświetlenia dziennego, prawidłowe użytkowanie oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych, a także odnawianie pomieszczeń. Oprócz wymienionych czynników bardzo ważną rolę spełnia efektywność energetyczna zastosowanych źródeł światła.

 

Przepisy i normy
Oszczędzanie energii daje wymierne korzyści materialne. Dotyczy to wszystkich urządzeń zużywających energię, w tym energię elektryczną, do których należą także urządzenia oświetleniowe. Ilość tej energii ma znaczący udział w ogólnym bilansie energetycznym większości budynków. Przykładowo: według szacunkowych danych w krajach Unii Europejskiej energia elektryczna zużywana na oświetlenie pomieszczeń biurowych stanowi połowę ogółu energii zapotrzebowanej przez budynek. Jednak ograniczanie poboru energii nie może odbywać się kosztem pogorszenia warunków oświetleniowych na stanowiskach pracy oraz w całych pomieszczeniach. Należyte oświetlenie zapewnia nie tylko komfort psychiczny pracownikom, ale także sprzyja jakości i wydajności pracy oraz podnosi stan bezpieczeństwa. Właściwe oświetlenie sprzyja utrzymaniu porządku.


AcyMailing Module