Od redakcji 4/2020

ELektroinstalato42020 okl internet1Szanowni Państwo,

Współczesna medycyna opiera się na nowoczesnej aparaturze elektromedycznej przeznaczonej do diagnozowania, leczenia i ratowania ludzkiego życia. Tego rodzaju sprzęt powinien być niezawodny w działaniu, za co w głównym stopniu odpowiada bezpieczne i pewne źródło zasilania w energię elektryczną.

Więcej…

Propozycje zmian w Warunkach technicznych (WT) dla budynków (1)

Od ponad czterech lat pod egidą Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki (SNB) działa szerokie grono specjalistów − wolontariuszy przygotowujących propozycje dotyczące udoskonalania zapisów zawartych w WT. Propozycje te są następnie sukcesywnie przekazywane przez SNB ministerstwu odpowiadającemu za sprawy budownictwa. Obecnie od listopada 2011 r. jest to Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Trochę historii
W Dzienniku Ustaw nr 10 z 1995 r. poz. 46 ukazało się Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Autorem postanowień dotyczących instalacji elektrycznych był Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy „Elektromontaż". Potocznie akt ten jest nazywany Warunkami technicznymi dla budynków i często określany skrótem WT. Od tego czasu akt ten podlegał wielu nowelizacjom ale jego podstawowy układ nie uległ zmianie. W wersji z roku 1994, podobnie jak obecnie, instalacji elektrycznych dotyczy rozpoczynający się od § 180 Rozdział 8. Dynamiczny rozwój technik telekomunikacyjnych spowodował jedynie dodanie 6 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1289) Rozdziału 8a, w którym zawarto wymagania dla instalacji telekomunikacyjnych.

Organizacja pracy ekspertów
W 2011 r. Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki zainicjowało powołanie następujących 7 grup roboczych dla analizy i przygotowania propozycji zmian w WT:

 • GR 1: Zagospodarowanie działki budowlanej;
 • GR 2: Wyposażenie techniczne budynków;
 • GR 3: Bezpieczeństwo użytkowania konstrukcji;
 • GR 4: Bezpieczeństwo pożarowe;
 • GR 5: Higiena i zdrowie;
 • GR 6: Racjonalizacja użytkowania energii;
 • GR 7: Środowisko i zasoby naturalne.

Działalność grup rozwija się dynamicznie. W roku 2011 odbyło się 12 spotkań z udziałem 107 ekspertów, a w roku 2014 w 33 naradach wzięło udział 226 osób, czyli przeszło dwukrotnie więcej specjalistów w porównaniu z rokiem 2011. Wśród specjalistów są osoby reprezentujące różne środowiska, a także wybrani przez SNB eksperci niezależni. Dużą grupę stanowią przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-technicznych, w tym Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji.

W każdej z grup działają specjaliści w stosownych branżach, przy czym elektrycy i teletechnicy biorą udział przede wszystkim w pracach grup: GR 2, GR 4 i GR 6. W miarę potrzeby organizowane są posiedzenia, w których biorą udział specjaliści z kilku grup.

Ważniejsze propozycje dotyczące instalacji elektrycznych
Propozycje przygotowane przez ekspertów można podzielić na porządkowe oraz merytoryczne. Proponowane zmiany zaznaczono w dalszym tekście wytłuszczeniami.

Propozycje porządkowe:

 1. Uzupełnienie § 26. 1. Działka budowlana, przewidziana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i ciepłowniczej.
 2. W ustępie 5 § 97 zaproponowano uaktualnienie numeru normy SEP dotyczącej układania kabli, podając aktualny numer: N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
 3. W § 182 uściślono sposób określania wymaganego odstępu pomiędzy lokalami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, a pomieszczeniami wbudowanej stacji transformatorowej. Proponowany zapis ma następującą treść: − „§ 182: 1) zostanie zachowana odległość pozioma i pionowa od pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi co najmniej 2,8 m, liczona od wewnętrznego obrysu pomieszczeń stacji."
 4. W ustępie 1 § 184 uzupełniono zapis o instalację piorunochronną nadając mu następujące brzmienie: − „§ 184. 1. Jako uziomy instalacji elektrycznej i piorunochronnej należy wykorzystywać metalowe konstrukcje budynków, zbrojenia fundamentów lub inne metalowe elementy umieszczone w fundamentach stanowiące sztuczny uziom fundamentowy."
 5. W ustępie 2 § 186 zastąpiono określenie: − „główne ciągi instalacji elektrycznej" aktualnie stosowanym pojęciem: „wewnętrzne linie zasilające (wlz)". Przywołano przy tym określoną Polską Normę: − „§ 186. 2. Wewnętrzne linie zasilające (wlz) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, budynku zamieszkania zbiorowego i budynku użyteczności publicznej należy prowadzić poza mieszkaniami i pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyjnych, zgodnie z Polską Normą PN-HD 60364-5-52 dotyczącą oprzewodowania w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia."
 6. W § 190 zastąpiono słowo „Tablic" właściwym określeniem: „rozdzielnic" wg poniższego zapisu: − „§ 190. W budynku wielorodzinnym oświetlenie i odbiorniki w pomieszczeniach komunikacji ogólnej oraz technicznych i gospodarczych powinny być zasilane z rozdzielnic administracyjnych."

 

(...)

 

mgr inż. Janusz Strzyżewski

Pełna wersja artykułu w EI 5/2015 do zakupu na portalu www.e-czasopismo.pl oraz www.magazyn-online.com

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem