Od redakcji 9/2021

Szanowni Państwo,

9Unia Europejska planuje, aby do 2050 r. cała wspólnota stała się neutralna dla klimatu. Eksperci szacują, że transformacja energetyczna Polski wymaga inwestycji na kwotę ponad 1,5 bln zł. Zmiany związane z Zielonym Ładem dotkną niemal każdą dziedzinę gospodarki i będą wiązać się nie tylko z transformacją energetyczną, lecz także daleko idącą elektryfikacją i cyfryzacją przemysłu. W unijnym planie działania do 2050 r. przewidziano, że wskaźnik elektryfikacji w ramach wspólnoty europejskiej powinien się co najmniej podwoić. Inteligentna elektryfikacja może prowadzić do wielomiliardowych korzyści i wygenerowania nawet 2 mln nowych miejsc pracy w Europie.

Więcej…

Propozycje zmian w Warunkach technicznych (WT) dla budynków (1)

Od ponad czterech lat pod egidą Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki (SNB) działa szerokie grono specjalistów − wolontariuszy przygotowujących propozycje dotyczące udoskonalania zapisów zawartych w WT. Propozycje te są następnie sukcesywnie przekazywane przez SNB ministerstwu odpowiadającemu za sprawy budownictwa. Obecnie od listopada 2011 r. jest to Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Trochę historii
W Dzienniku Ustaw nr 10 z 1995 r. poz. 46 ukazało się Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Autorem postanowień dotyczących instalacji elektrycznych był Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy „Elektromontaż". Potocznie akt ten jest nazywany Warunkami technicznymi dla budynków i często określany skrótem WT. Od tego czasu akt ten podlegał wielu nowelizacjom ale jego podstawowy układ nie uległ zmianie. W wersji z roku 1994, podobnie jak obecnie, instalacji elektrycznych dotyczy rozpoczynający się od § 180 Rozdział 8. Dynamiczny rozwój technik telekomunikacyjnych spowodował jedynie dodanie 6 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1289) Rozdziału 8a, w którym zawarto wymagania dla instalacji telekomunikacyjnych.

Organizacja pracy ekspertów
W 2011 r. Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki zainicjowało powołanie następujących 7 grup roboczych dla analizy i przygotowania propozycji zmian w WT:

 • GR 1: Zagospodarowanie działki budowlanej;
 • GR 2: Wyposażenie techniczne budynków;
 • GR 3: Bezpieczeństwo użytkowania konstrukcji;
 • GR 4: Bezpieczeństwo pożarowe;
 • GR 5: Higiena i zdrowie;
 • GR 6: Racjonalizacja użytkowania energii;
 • GR 7: Środowisko i zasoby naturalne.

Działalność grup rozwija się dynamicznie. W roku 2011 odbyło się 12 spotkań z udziałem 107 ekspertów, a w roku 2014 w 33 naradach wzięło udział 226 osób, czyli przeszło dwukrotnie więcej specjalistów w porównaniu z rokiem 2011. Wśród specjalistów są osoby reprezentujące różne środowiska, a także wybrani przez SNB eksperci niezależni. Dużą grupę stanowią przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-technicznych, w tym Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji.

W każdej z grup działają specjaliści w stosownych branżach, przy czym elektrycy i teletechnicy biorą udział przede wszystkim w pracach grup: GR 2, GR 4 i GR 6. W miarę potrzeby organizowane są posiedzenia, w których biorą udział specjaliści z kilku grup.

Ważniejsze propozycje dotyczące instalacji elektrycznych
Propozycje przygotowane przez ekspertów można podzielić na porządkowe oraz merytoryczne. Proponowane zmiany zaznaczono w dalszym tekście wytłuszczeniami.

Propozycje porządkowe:

 1. Uzupełnienie § 26. 1. Działka budowlana, przewidziana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i ciepłowniczej.
 2. W ustępie 5 § 97 zaproponowano uaktualnienie numeru normy SEP dotyczącej układania kabli, podając aktualny numer: N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
 3. W § 182 uściślono sposób określania wymaganego odstępu pomiędzy lokalami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, a pomieszczeniami wbudowanej stacji transformatorowej. Proponowany zapis ma następującą treść: − „§ 182: 1) zostanie zachowana odległość pozioma i pionowa od pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi co najmniej 2,8 m, liczona od wewnętrznego obrysu pomieszczeń stacji."
 4. W ustępie 1 § 184 uzupełniono zapis o instalację piorunochronną nadając mu następujące brzmienie: − „§ 184. 1. Jako uziomy instalacji elektrycznej i piorunochronnej należy wykorzystywać metalowe konstrukcje budynków, zbrojenia fundamentów lub inne metalowe elementy umieszczone w fundamentach stanowiące sztuczny uziom fundamentowy."
 5. W ustępie 2 § 186 zastąpiono określenie: − „główne ciągi instalacji elektrycznej" aktualnie stosowanym pojęciem: „wewnętrzne linie zasilające (wlz)". Przywołano przy tym określoną Polską Normę: − „§ 186. 2. Wewnętrzne linie zasilające (wlz) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, budynku zamieszkania zbiorowego i budynku użyteczności publicznej należy prowadzić poza mieszkaniami i pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyjnych, zgodnie z Polską Normą PN-HD 60364-5-52 dotyczącą oprzewodowania w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia."
 6. W § 190 zastąpiono słowo „Tablic" właściwym określeniem: „rozdzielnic" wg poniższego zapisu: − „§ 190. W budynku wielorodzinnym oświetlenie i odbiorniki w pomieszczeniach komunikacji ogólnej oraz technicznych i gospodarczych powinny być zasilane z rozdzielnic administracyjnych."

 

(...)

 

mgr inż. Janusz Strzyżewski

Pełna wersja artykułu w EI 5/2015 do zakupu na portalu www.e-czasopismo.pl oraz www.magazyn-online.com

Wyszukiwarka

like Nowości!

quote Na skróty

like Najczęściej czytane!

like Polecamy!

ewydanie

konf bpoz 160x222

 

like Newsletter!

Znajdź nas na facebooku!

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem